Povinné informace pro klienty

Právní řád České republiky ukládá společnosti Broker Trust, a.s., se sídlem Hanusova 1411/18, 140 00 Praha 4, IČO: 26439719, zapsaná v obchodním rejstříku sp. zn. B 7141 vedená u Městského soudu v Praze povinnost seznámit své klienty a potenciální klienty s následujícími informacemi. Tyto povinnosti vyplývají zejména ze zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ze zákona 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru a 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích.

Investiční služby

Broker Trust je na základě registrace a osvědčení vydaného Českou národní bankou registrovaným investičním zprostředkovatelem. Investiční služby jsou poskytovány prostřednictvím vázaných zástupců („VZ“). Seznam, všech VZ naleznete zde.

Broker Trust poskytuje klientům následující investiční služby týkající se především cenných papírů kolektivního investování a případně investičních cenných papírů:

  • přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů,
  • investiční poradenství týkajících se investičních nástroj.

Pojištění

Broker Trust je na základě registrace a osvědčení vydaného Českou národní bankou registrovaným pojistným agentem pod reg.č.. 032585PA.

Broker Trust poskytuje klientům zprostředkování životního a neživotního pojištění prostřednictvím podřízených pojistných zprostředkovatelů („PPZ“). Seznam všech PPZ naleznete zde

Spotřebitelské úvěry

Broker Trust je na základě registrace a osvědčení vydaného Českou národní bankou registrovaným samostatným zprostředkovatelem.

Broker Trust poskytuje klientům zprostředkování spotřebitelských úvěrů prostřednictvím vázaných zástupců („VZ“), kteří jsou zapsání v registru České národní banky. Seznam, všech VZ naleznete zde.

VZ neposkytují klientovi radu, ale pouze zprostředkování.

Proto, aby poradci mohli zprostředkovávat uvedené finanční produkty, musí mít s Broker Trustem uzavřenou smlouvu o spolupráci, musí splňovat všechny zákonné náležitosti (odbornou způsobilost a důvěryhodnost) a musí dodržovat vnitřní směrnice a etický kodex Broker Trustu

Etický kodex a řešení stížností

Reklamace nebo stížnosti na činnost VZ a PPZ je možné podat dle reklamačního řádu prostřednictvím e-mailu [email protected] nebo zasláním v písemné podobě na adresu Hanusova 1411/18, 140 00 Praha 4.

Činnost VZ a PPZ podléhá dozoru České národní banky a je možné stížnost zaslat přímo na adresu ČNB, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 nebo stížnost podat prostřednictvím webu: http://www.cnb.cz/cs/verejnost/kontakty.html.

Klient se rovněž může obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů – Finanční arbitr: https://www.finarbitr.cz/cs/kontakt/kontakt.html.